Fərdi məlumatların işlənməsi qaydası

Bu fərdi məlumatların işlənməsi siyasəti 27 iyul 2006-cı il tarixli Federal Qanunun tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilmişdir. 152-ФЗ saylı "Fərdi məlumatlar haqqında" (bundan sonra Fərdi Məlumat Qanunu) və fərdi məlumatların işlənməsi qaydasını və United Services Group (bundan sonra Operator) tərəfindən alınan fərdi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirləri müəyyənləşdirir.

1.1. Operator şəxsi məlumatlarını işləyərkən insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına riayət etmək, o cümlədən şəxsi həyat, şəxsi hüquqların qorunması kimi fəaliyyətlərini həyata keçirmək üçün ən vacib məqsədi və şərtini müəyyənləşdirir. və ailə sirləri.
1.2. Bu Operatorun fərdi məlumatların işlənməsi ilə bağlı siyasəti (bundan sonra - Siyasət) Operatorun veb saytına daxil olanlar haqqında ala biləcəyi bütün məlumatlar üçün tətbiq olunur.

2. Siyasətdə istifadə olunan əsas anlayışlar
2.1. Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış işlənməsi - fərdi məlumatların kompüter texnologiyasından istifadə edərək işlənməsi.
2.2. Şəxsi məlumatların bloklanması - fərdi məlumatların işlənməsinin müvəqqəti dayandırılması (şəxsi məlumatların dəqiqləşdirilməsi üçün işləmə lazım olmadıqda).
2.3. Veb sayt - httpsː // usg.com.az. com şəbəkə adresində İnternetdə mövcudluğunu təmin edən bir sıra qrafik və məlumat materialları, həmçinin kompüter proqramları və məlumat bazaları.
2.4. Məlumat sistemi fərdi məlumatlar - verilənlər bazalarında olan və onların informasiya texnologiyalarının və texniki vasitələrin işlənməsini təmin edən fərdi məlumatlar toplusu.
2.5. Fərdi məlumatların anonimləşdirilməsi - hərəkətlər əlavə məlumatdan istifadə etmədən nəticəsini müəyyənləşdirmək mümkün olmayan bir nəticə, fərdi məlumatların mülkiyyəti spesifikdir İstifadəçiyə və ya digər fərdi məlumatların mövzusuna.
2.6. Fərdi məlumatların işlənməsi, hər hansı bir hərəkət (əməliyyat) və ya avtomatlaşdırma istifadəsi ilə həyata keçirilən bir sıra hərəkətlər (əməliyyatlar). toplama, qeyd etmə, sistemləşdirmə, toplama, saxlama, dəqiqləşdirmə (yeniləmə, dəyişdirmə), çıxarma, istifadə, köçürmə (paylama, təmin etmə, giriş), şəxssizləşdirmə, bloklama, silmək, məhv etmək daxil olmaqla fərdi məlumatlarla bu cür vəsaitlərin istifadəsi olmadan şəxsi məlumatların.
2.7. Operator - fərdi məlumatları təşkil edən və (və ya) işləyən, habelə fərdi məlumatların işlənməsinin məqsədlərini, fərdi məlumatların tərkibini müəyyənləşdirən dövlət orqanı, bələdiyyə orqanı, hüquqi və ya fiziki şəxs, müstəqil və ya digər şəxslərlə birlikdə. şəxsi məlumatlarla işlənmə, əməliyyatlar (əməliyyatlar) həyata keçirilməlidir.
2.8. Fərdi məlumatlar - veb saytın müəyyən və ya müəyyən bir İstifadəçisi ilə birbaşa və ya dolayısı ilə əlaqəli hər hansı bir məlumat. usg.com.az.
2.9. Şəxsi məlumatların subyektinin yayılması üçün icazə verdiyi fərdi məlumatlar - fərdi məlumatlar, mövzu tərəfindən təmin olunan məhdud sayda şəxsin girişi. Fərdi məlumatların işlənməsinə razılıq verərək fərdi məlumatların mövzusuna fərdi məlumatların Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada paylanmasına icazə verildi (bundan sonra - paylanmasına icazə verilən fərdi məlumatlar).
2.10. İstifadəçi - veb saytına daxil olan hər hansı bir ziyarətçi httpsː // usg.com.az.
2.11. Fərdi məlumatların verilməsi - hərəkətlər şəxsi məlumatları müəyyən bir şəxsə və ya müəyyən bir dairəyə açıqlamaq.
2.12. Fərdi məlumatların yayılması - fərdi məlumatların qeyri-müəyyən bir dairəyə açıqlanmasına (fərdi məlumatların ötürülməsi) və ya məhdud sayda şəxsin şəxsi məlumatları ilə tanışlığa, o cümlədən şəxsi məlumatların açıqlanmasına yönəlmiş hər hansı bir hərəkət. media, informasiya və telekommunikasiya şəbəkələrində poçt göndərmək və ya başqa bir şəkildə fərdi məlumatlara çıxış təmin etmək.
2.13. Fərdi məlumatların sərhəddən kənar ötürülməsi - şəxsi məlumatların ötürülməsi xarici dövlət orqanına, xarici fiziki və ya xarici hüquqi şəxsə xarici dövlətin ərazisi.
2.14. Fərdi məlumatların məhv edilməsi - nəticəsi olan hər hansı bir hərəkət fərdi məlumatların fərdi məlumat sistemindəki fərdi məlumatların məzmununun bərpasının mümkünsüzlüyü ilə geri qaytarılmadan məhv edilir və (və ya) fərdi məlumatların maddi daşıyıcıları məhv edilir.

3. Operatorun əsas hüquq və vəzifələri

3.1. Operatorun hüququna malikdir:
- şəxsi məlumatların mövzusundan etibarlı məlumat və / və ya şəxsi məlumatları ehtiva edən sənədlər almaq;
- fərdi məlumatların ləğv edilməsi mövzusunda fərdi məlumatların işlənməsinə razılıq verildiyi təqdirdə Operator Fərdi Məlumat Qanununda göstərilən əsaslar olduqda şəxsi məlumatların subyektinin razılığı olmadan şəxsi məlumatların işlənməsinə davam etmək hüququna malikdir;
- Fərdi məlumatlar haqqında Qanunda və ona uyğun olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün zəruri və kifayət edən tədbirlərin tərkibini və siyahısını müstəqil olaraq müəyyənləşdirin. digər federal qanunlar.
3.2. Operator borcludur:
- şəxsi məlumatların mövzusunu onun istəyi ilə şəxsi məlumatlarının işlənməsi ilə bağlı məlumatla təmin etmək;
- təşkil etmək şəxsi məlumatların RF-nin mövcud qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada işlənməsi;
- Fərdi məlumatlar haqqında Qanunun tələblərinə uyğun olaraq fərdi məlumat subyektlərindən və onların qanuni nümayəndələrindən istək və sorğularına cavab vermək;
- fərdi məlumat subyektlərinin hüquqlarının qorunması üzrə səlahiyyətli orqanı bu qurumun tələbi ilə bu cür müraciəti aldıqdan sonra 30 gün ərzində lazımi məlumatları məlumatlandırmaq;
- fərdi məlumatların işlənməsi ilə bağlı bu Siyasəti dərc etmək və ya başqa bir şəkildə məhdudlaşdırılmamış təmin etmək;
- fərdi məlumatların onlara icazəsiz və ya təsadüfi girişdən qorunması üçün qanuni, təşkilati və texniki tədbirlər görmək, fərdi məlumatların məhv edilməsi, dəyişdirilməsi, bloklanması, kopyalanması, təmin edilməsi, yayılması və s fərdi məlumatlarla əlaqəli digər qanunsuz hərəkətlərdən;
- fərdi məlumatların ötürülməsini (paylanmasını, təmin edilməsini, daxil olmasını) dayandırmaq, fərdi məlumatların işlənməsini dayandırmaq və nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda Fərdi Məlumat Qanunu ilə;
- Fərdi Məlumatlar Qanununda nəzərdə tutulmuş digər öhdəliklərin yerinə yetirilməsi.

4. Fərdi məlumat subyektlərinin əsas hüquq və vəzifələri.

4.1. Fərdi məlumatların subyektləri hüquqa malikdirlər:
- hallar istisna olmaqla şəxsi məlumatlarının işlənməsi ilə bağlı məlumat almaq. federal qanunlarla nəzərdə tutulmuşdur. Məlumat Operator tərəfindən fərdi məlumatların subyektinə əlçatan bir formada verilir və bu fərdi məlumatların açıqlanması üçün qanuni əsaslar olmadığı təqdirdə, digər fərdi məlumat subyektləri ilə əlaqəli fərdi məlumatları daxil etməməlidir. Məlumatların siyahısı və onların əldə edilməsi qaydası Fərdi Məlumatlar Qanunu ilə müəyyən edilmişdir;
- operatordan şəxsi məlumatları dəqiqləşdirməsini, onların şəxsi məlumatları natamam, köhnəlmiş olması və ya məhv edilməsini tələb etməsi , qeyri-qanuni, qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş və ya göstərilən işlənmə məqsədi üçün zəruri olmayan, habelə hüquqlarını qorumaq üçün qanunla nəzərdə tutulmuş tədbirlərin görülməsi;
- işləyərkən əvvəlcədən razılıq şərtini irəli sürmək malların, işlərin və xidmətlərin bazarda tanıdılması məqsədilə fərdi məlumatlar;
- fərdi məlumatların işlənməsinə razılığı ləğv etmək;
- səlahiyyətli orqana müraciət etmək şəxsi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının qorunması və ya məhkəmədə Operatorun şəxsi məlumatlarını işləyərkən qanunsuz hərəkətləri və ya hərəkətsizliyi;
- Rusiya Federasiyası qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.
4.2. Fərdi məlumatların subyektləri borcludurlar:
- Operatora etibarlı bir bəli təqdim etmək şəxsi məlumatlar;
- şəxsi məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi) barədə Operatoru məlumatlandırın.

4.3. Operatora özləri haqqında yalan məlumatlar və ya digər şəxsin məlumatları mövzusu haqqında məlumatı sonuncunun razılığı olmadan təqdim edən şəxslər, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

5. Operator İstifadəçinin aşağıdakı şəxsi məlumatlarını işləyə bilər

5.1. soyadı, adı, atasının adı.
5.2. E-poçt ünvanı.
5.3. Sayt ayrıca İnternet statistikası xidmətlərindən istifadə edərək ziyarətçilər (çərəzlər daxil olmaqla) haqqında anonim məlumatlar toplayır və işləyir ( Yandex Metrica və Google Analytics və başqaları).
5.4. Bundan sonra Siyasət mətnindəki yuxarıdakı məlumatlar ümumi Fərdi məlumat konsepsiyası ilə birləşdirilmişdir.
5.5. Operator irq, milliyət, siyasi baxışlar, dini və ya fəlsəfi inanclar, intim həyatla əlaqəli xüsusi fərdi məlumat kateqoriyalarını işlətmir.
5.6. Sənədin 1-ci hissəsində göstərilən fərdi məlumatların xüsusi kateqoriyalarından paylanmasına icazə verilən fərdi məlumatların işlənməsi. Şəxsi Məlumatlar Qanununun 10-cu bəndində nəzərdə tutulmuş qadağan və şərtlərə icazə verilir. Fərdi Məlumatlar Qanununun 10.1-ci maddəsi.
5.7. İstifadəçinin paylanmasına icazə verilən fərdi məlumatların işlənməsinə razılığı, digər razılıqlardan fərdi işlənməsinə ayrı tərtib edilir. məlumat. Bu vəziyyətdə nəzərdə tutulan şərtlər, xüsusən də Art. Fərdi məlumatlar haqqında Qanunun 10.1. Bu cür razılığın məzmununa dair tələblər fərdi məlumat subyektlərinin hüquqlarının qorunması üzrə səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən edilir.
5.7.1 İstifadəçi Operatora birbaşa paylanmasına icazə verilən fərdi məlumatların işlənməsinə razılıq verir.
5.7.2 Operator İstifadəçinin göstərilən razılığını aldıqdan sonra üç iş günündən gec olmayaraq vaxtında işləmə şərtləri, fərdi məlumatların məhdud sayda işlənməsi üçün qadağan və şərtlərin mövcudluğu barədə məlumat dərc etməyə borcludur. yayılmasına icazə verilən şəxslər.
5.7.3 Şəxsi məlumat subyektinin paylanması üçün icazə verdiyi fərdi məlumatların ötürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, girişi) istənilən vaxt dayandırılmalıdır. fərdi məlumatlar mövzusunun istəyi ilə. Bu tələb fərdi məlumatların mövzusunun soyadını, adını, atasının adını (varsa), əlaqə məlumatlarını (telefon nömrəsi, e-poçt ünvanı və ya poçt ünvanı), habelə işlənməsi lazım olan şəxsi məlumatların siyahısını daxil etməlidir. xitam verilir. Bu tələbdə göstərilən şəxsi məlumatlar yalnız göndərildiyi Operator tərəfindən işlənə bilər.
5.7.4 Paylanmasına icazə verilən fərdi məlumatların işlənməsinə razılıq verilir Şəxsi məlumatların işlənməsi ilə əlaqədar bu Siyasətin 5.7.3-cü bəndində göstərilən tələblər Operator tərəfindən alındığı andan etibarən ləğv edilir.

6. Fərdi məlumatların işlənməsi prinsipləri

6.1. Fərdi məlumatların işlənməsi qanuni və ədalətli əsaslarla həyata keçirilir.
6.2. Fərdi məlumatların işlənməsi məhduddur konkret, əvvəlcədən müəyyən edilmiş və qanuni məqsədlərə nail olmaq. Fərdi məlumatların toplanması məqsədləri ilə uyğun olmayan fərdi məlumatların işlənməsinə icazə verilmir.
6.3. Fərdi məlumatları ehtiva edən verilənlər bazalarının birləşdirilməsinə icazə verilmir. bir-biri ilə uyğun olmayan məqsədlər üçün həyata keçirilir.
6.4. Yalnız işlənmə məqsədlərinə cavab verən şəxsi məlumatlar işlənməyə tabedir.
6.5. İşlənmiş fərdi məlumatların məzmunu və həcmi, işlənmənin göstərilən məqsədlərinə cavab verir. İşlənmiş fərdi məlumatların işlənməsinin göstərilən məqsədləri ilə əlaqəli artıqlığına icazə verilmir.
6.6. Fərdi məlumatların işlənməsi zamanı fərdi məlumatların dəqiqliyi, onların yetərliliyi və zəruri hallarda fərdi məlumatların işlənməsi məqsədləri ilə əlaqəsi. Operator natamam və ya səhv məlumatların silinməsi və ya dəqiqləşdirilməsi üçün lazımi tədbirləri görür və / və ya onların qəbul edilməsini təmin edir.
6.7. Fərdi məlumatların saxlanması bir formada həyata keçirilir fərdi məlumatların işləmə məqsədinin tələb etdiyi müddətdən daha uzun olmayaraq fərdi məlumatların mövzusunu təyin etməyə imkan verir, əgər fərdi məlumatların saxlanma müddəti federal qanunla müəyyən edilməyibsə, fərdi məlumatların subyektinin tərəf, faydalanan və ya olduğu bir razılaşma zamin. İşlənmiş fərdi məlumatlar, işlənmə məqsədlərinə çatdıqdan sonra və ya federal qanunlarda başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, bu məqsədlərə çatmağın zəruriliyi itirildikdə, məhv edilir və ya fərdi hala gətirilir.

7. Fərdi məlumatların işlənməsinin məqsədləri

7.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənməsinin məqsədi:
- e-poçt göndərərək istifadəçini məlumatlandırmaq.
7.2. Operator həmçinin yeni məhsullar və xidmətlər, xüsusi təkliflər və müxtəlif tədbirlər haqqında İstifadəçi bildirişləri göndərmək hüququna malikdir. İstifadəçi hər zaman Operatora “Yeni məhsullar və xidmətlər və xüsusi təkliflər barədə bildirişlərin rədd edilməsi” qeydini yazan bir e-poçt göndərərək məlumat mesajlarını almaqdan imtina edə bilər.
7.3. < / b> İstifadəçilərin İnternet statistika xidmətlərindən istifadə edərək toplanmış anonim məlumatları, istifadəçilərin saytdakı hərəkətləri barədə məlumat toplamaq, saytın keyfiyyətini və tərkibini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunur.

8. Fərdi məlumatların işlənməsi üçün hüquqi əsaslar

8.1. Fərdi məlumatların Operator tərəfindən işlənməsi üçün qanuni əsaslar bunlardır: { {1}} - operatorla fərdi məlumatın subyekti arasında bağlanmış müqavilələr; - fərdi məlumatların qorunması sahəsində federal qanunlar, digər normativ hüquqi aktlar; - İstifadəçilərin işlənməsinə razılığı şəxsi məlumatlarının paylanmasına icazə verilən fərdi məlumatların işlənməsinə qədər.
8.2. Operator İstifadəçinin fərdi məlumatlarını yalnız doldurulduqda və / və ya göndərildiyi təqdirdə istifadə edir. İstifadəçi httpsː // usg.com.az. veb saytında yerləşən və ya Operatora elektron poçtla göndərilən xüsusi formalar vasitəsilə müstəqil olaraq ...Müvafiq formaları dolduraraq və ya şəxsi məlumatlarını Operatora göndərməklə İstifadəçi bu Siyasətlə razılaşır.
8.3. Operator İstifadəçi haqqında anonim məlumatları işləyir. İstifadəçi brauzerinin parametrlərində icazə verilir (çərəzlərin saxlanması və JavaScript texnologiyasının istifadəsi aktivdir).
8.4. Fərdi məlumatların mövzusu müstəqil olaraq qərar verir şəxsi məlumatlarının təqdim edilməsi və sərbəst şəkildə öz iradəsi və mənafeyi ilə razılaşması.

9. Fərdi məlumatların işlənməsi şərtləri

9.1. Fərdi məlumatların işlənməsi, fərdi məlumatların subyektinin onun şəxsi məlumatlarının işlənməsinə razılığı ilə həyata keçirilir.
9.2. Fərdi məlumatların işlənməsi, Rusiya Federasiyasının beynəlxalq müqaviləsi və ya Rusiya Federasiyası qanunvericiliyi ilə operatora qoyulmuş funksiyalar, səlahiyyətlər və vəzifələrin həyata keçirilməsinə dair qanunda nəzərdə tutulmuş hədəflərə çatmaq üçün lazımdır.
9.3. Fərdi məlumatların işlənməsi, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi, məhkəmə aktının icrası, başqa bir qurumun və ya vəzifəli şəxsin qanunvericiliyinə uyğun olaraq icra edilməli aktı üçün zəruridir. icra prosesi ilə əlaqədar Rusiya Federasiyası.
9.4. Fərdi məlumatların işlənməsi tərəflərdən biri faydalanan və ya zamin olan bir müqavilənin icrası üçün zəruridir. fərdi məlumatların mövzusu olduğu, habelə fərdi məlumatların subyektinin təşəbbüsü ilə bir müqavilə və ya fərdi məlumatların subyektinin olduğu bir müqavilə bağlamaq məlumatlar faydalanan və ya zamin olacaqdır.
9.5. Fərdi məlumatların işlənməsi operatorun və ya üçüncü şəxslərin hüquq və qanuni mənafelərindən istifadə etmək və ya sosial baxımdan əhəmiyyətli olmaq üçün lazımdır. məqsədlər, fərdi məlumatların hüquq və azadlıqlarının pozulmaması şərti ilə.
9.6. Fərdi məlumatların işlənməsi, məhdud sayda şəxsi məlumat subyekti tərəfindən və ya onun tələbi ilə təmin edilən şəxslər (bundan sonra - ictimaiyyət üçün açıq olan şəxsi məlumatlar).
9.7. Federal qanunlara uyğun olaraq fərdi məlumatların dərc edilməsinə və ya məcburi açıqlanmasına işləmə.

10. Fərdi məlumatların toplanması, saxlanması, ötürülməsi və digər növ fərdi məlumatların işlənməsi qaydası

Operator tərəfindən işlənmiş fərdi məlumatların təhlükəsizliyi lazımi hüquqi, təşkilati və texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə təmin edilir. fərdi məlumatların qorunması sahəsində mövcud qanunvericiliyin tələblərinə tam cavab vermək.

10.1. Əməliyyatçı şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin edir və icazəsiz şəxslərin fərdi məlumatlarına girişi istisna etmək üçün bütün tədbirləri görür.
10.2. Mövcud qanunvericiliyin icrası ilə əlaqəli hallar və ya fərdi məlumatların subyekti Operatora məlumatların üçüncü tərəfə ötürülməsi üçün razılıq verdiyi halda, istifadəçinin şəxsi məlumatları heç bir halda, heç bir halda üçüncü şəxslərə ötürülməyəcəkdir. mülki müqavilə.
10.3. Fərdi məlumatlarda səhvlər olduqda, İstifadəçi Operatorun elektron poçt ünvanına Operatora bildiriş göndərərək onları müstəqil olaraq yeniləyə bilər ( gizli) "Şəxsi məlumatların yenilənməsi" işarəsi.
10.4. Fərdi məlumatların işlənməsi müddəti, başqa bir məlumat olmadığı təqdirdə, şəxsi məlumatların toplandığı məqsədlərə çatması ilə müəyyən edilir. müddət müqavilə və ya mövcud qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuşdur. İstifadəçi İstənilən vaxt “Şəxsi məlumatların işlənməsinə razılığın ləğvi” işarəsi ilə Operatorun elektron poçt ünvanına (gizli) Operatora elektron poçtla bildiriş göndərərək şəxsi məlumatların işlənməsinə dair razılığını ləğv edə bilər.
10.5. Ödəmə sistemləri, rabitə və digər xidmət təminatçıları daxil olmaqla, üçüncü tərəf xidmətləri tərəfindən toplanan bütün məlumatlar, göstərilən şəxslər (Operatorlar) tərəfindən saxlanılır və işlənir. İstifadəçi Sazişi və Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq.Fərdi məlumatların subyekti və / və ya İstifadəçi bu sənədlərlə vaxtında müstəqil şəkildə tanış olmaq məcburiyyətindədir. Operator bu bənddə göstərilən xidmət təminatçıları da daxil olmaqla üçüncü şəxslərin hərəkətlərindən məsuliyyət daşımır.
10.6. Şəxsi məlumatların subyekti tərəfindən müəyyən edilmiş köçürmə qadağaları ( fərdi məlumatların dövlət, ictimai və digər ictimai mənafelərdə işlənməsi hallarında yayılmasına icazə verilən fərdi məlumatların işlənməsi və ya işlənməsi şərtləri (giriş əldə etmək istisna olmaqla), Rusiya Federasiyası.
10.7. Operator şəxsi məlumatları işləyərkən şəxsi məlumatların məxfiliyini təmin edir.
10.8. Operator şəxsi məlumatların mövzusunu təyin etməyə imkan verən bir formada saxlayır, fərdi məlumatların işlənməsi məqsədi ilə tələb olunan müddətdən artıq deyil, fərdi məlumatların saxlama müddəti federal qanunla müəyyən edilməyibsə, şəxsin tərəf, faydalanan və ya zamin olduğu bir müqavilə şəxsi məlumatlar.
10.9. Fərdi məlumatların işlənməsinə son qoyma şərt şəxsi məlumatların işlənməsi məqsədlərinə nail olmaq, subyektin razılığının bitməsi ola bilər. şəxsi məlumatlar və ya fərdi məlumatların subyekti tərəfindən razılığın geri alınması, həmçinin fərdi məlumatların qanunsuz işlənməsinin müəyyənləşdirilməsi.

11. Əməliyyatçı tərəfindən alınan fərdi məlumatlarla həyata keçirilən hərəkətlərin siyahısı

11.1. Operator şəxsi məlumatları toplayır, qeyd edir, sistemləşdirir, yığır, saxlayır, dəqiqləşdirir (yeniləyir, dəyişir), alır, istifadə edir, köçürür (paylayır, təmin edir, daxil edir), şəxssizləşdirir, bloklayır, silir və məhv edir.
11.2. Operator, məlumat və telekommunikasiya şəbəkələri vasitəsilə və ya onsuz alınan məlumatların qəbulu və / və ya ötürülməsi ilə fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış işlənməsini həyata keçirir.

12. Fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsi

12.1. Fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsinə başlamazdan əvvəl, Operator əmin olmalıdır ərazilərində fərdi məlumatların ötürülməsi nəzərdə tutulan xarici dövlət, fərdi məlumat subyektlərinin hüquqlarının etibarlı müdafiəsi təmin edilir.
12.2. Çapraz- yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verməyən xarici dövlətlərin ərazisindəki fərdi məlumatların sərhəd ötürülməsi yalnız şəxsi məlumatların subyektinin onun şəxsi məlumatlarının sərhədyanı ötürülməsi və / və ya icrası üçün yazılı razılığı olduqda həyata keçirilə bilər. şəxsi məlumatların mövzusunun tərəf olduğu bir müqavilə.

13. Şəxsi məlumatların məxfiliyi

Operator və fərdi məlumatlara giriş əldə etmiş digər şəxslər üçüncü şəxslərə açıqlamamağa və razılıq vermədən şəxsi məlumatları yaymamağa borcludurlar. federal qanunla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, fərdi məlumatların mövzusu.

14. Yekun müddəalar

14.1. İstifadəçi Operatorla əlaqə saxlayaraq şəxsi məlumatlarının işlənməsi ilə bağlı maraq doğuran hər hansı bir açıqlama ala bilər. e-poçt (gizli)
14.2. Bu sənəd Operatorun fərdi məlumatların işlənməsi siyasətindəki dəyişiklikləri əks etdirəcəkdir. Siyasət yeni bir versiya ilə əvəzlənənə qədər müddətsiz etibarlıdır.
14.3. Siyasətin hazırkı versiyası İnternetdə httpsː // usg.com.az. ünvanında sərbəstdir. / gizlilik /.

Designed by United Services Group LLC